Pensioenfonds


Dutch Reformed Church in Namibia Retirement Fund

Die huidige Trustees / Current Trustees

      Voorsitter: C Marais, Clem                     Onder-Voorsitter: MJN van der Merwe, Thijs
      Addisioneel: AM Kruger, Amanda                     Addisioneel: D Wright, Derick
      Addisioneel: G Joubert, Gys                     Addisioneel: R Hough, Rina

Hoofbeampte: C Marais, Clem

Reëls van die Fonds / Rules of the Fund

Die reëls is by hierdie skakel in PDF-formaat beskikbaar: DRCNRF Rules

The Fund Rules available in PDF-format at DRCNRF Rules

Nominasie van begunstigdes / Beneficiary nomination

Dit belangrik om seker te maak dat die Trustees weet aan wie om u Fondskrediet uit te betaal ingeval van u afsterwe. Voltooi die Beneficiary Nomination Form jaarliks en besorg dit aan die kantoor by faks 061 227287.

It is important to ensure that the Trustees know who your beneficiaries are in the event of your death. Please complete the Beneficiary Nomination Form annually and forward it to the office at fax 061-227287.

Meer konserwatiewe beleggingsopsie 3 jaar voor aftrede / More conservative investment option 3 years prior to retirement.

Die Fonds se Trustees verstaan dat individuele lede se behoeftes en aftree-doelwitte verskil. Daarom het hulle ’n addisionele beleggingsportefeulje beskikbaar gestel vir lede wat binne 3 jaar van aftrede is. Deelname aan hierdie beleggingsopsie is vrywillig. Hierdie brosjure beskryf hierdie addisionele portefeulje en verskaf inligting wat u kan help om te besluit of u daarvan gebruik wil maak, of nie.

The Trustees of the Fund understand that members do have different needs and different retirement objectives.  It is with these issues in mind that they have made an additional investment portfolio available to members who are within 3 years of retirement. Investing in the optional portfolio is voluntary. The optional portfolio and issues to consider before deciding if the optional portfolio is suitable for you are described in more detail in this booklet.