Meta-vaardighede

Meta-vaardighede

(Abstrakte vaardighede wat ander vaardighede voed en vorm)

Skep en benut ’n  “Village” van leiers Besef dat tyd van “lone ranger” of “hero” leiers verby is – vermoë om te put uit wysheid en ervaring van mede-leiers – om self oop te stel om te leer by en afgerig te word deur hulle, maak hoë persoonlike impak en groep-prestasie moontlik.
Ontsluit energie  in self en in andere Vermoë om energie-vrate in self en ander te herken en dan vaardigheid en vermoë te hê om positiewe energie in self en ander te ontsluit.
Bemeester die kuns van leierskap gesprekke Vermoë om te praat terwyl jy baie goed weet watter inpak jou woorde het. Vaardigheid gaan daaroor dat jy gesprekke kan benut om resultate te bereik, of dit opbou van selfbeeld, vestiging van waardes, vertaling van strategie of inspirering en belyning van mense rondom ’n visie is, ens.
Waardeer en ontgin verskeidenheid Vermoë om aktief respek te betoon vir sienings van andere en om hierdie divers perspektiewe te benut as bronne vir kreatiwiteit en deurbraak-denke.
Waardeer eie onkunde en onvermoë Ingesteldheid van leerder. Vermoë om feit dat jy nie weet nie te sien as geleentheid om te leer en te groei. Om gereed en gewillig te wees om te vra vir hulp
Absolute fokus en hardnekkige dryfkrag Vermoë om prioriteite te bepaal. Om paar dinge te kies wat belangrik is en wat krag en kapasiteit gaan skep en dan vasbeslote te wees om dinge deur te sien.
Lewenslange nuuskierigheid Kinderlike verwondering oor waarom dinge is soos hulle is. Ondersoek en invra – openheid en nie veroordelend
Soek en steek grense aktief oor Om uit gemaksone te tree. Doelbewus te kies om na vrese, angs en ongemak te weeg sodat leer en groei kan plaasvind.
Integreer ek-ons-werk-wêreld Om self te ken, te waardeer en te ontwikkel, selfonder-soekend en besinnend –verhoudinge bou met hele waarde-ketting – effektiewe en doeltreffende werksomgewing opstel – nuuskierig wees oor en interafhanklikheid van buitewêreld besef.
Bou positiewe uitkyk Vermoë om glas halfvol te sien en aan te sluit by hoogste potensiaal in self, andere en die wêreld – Sien geleenthede eerder as hindernisse – fokus op oplossings eerder as probleme – dankbaar en waarderend te wees.
Omhels angstigheid as ’n konstruktiewe krag Om te luister na lyf, kop en hart en te herken jy is angstig – om bron van angs te verstaan en goed ge-oliede vaardig-hede te hê om konstruktief daarmee te werk, beide reaktief en proaktief.
Skep nadink-tyd uit jou besig-heid Vermoë om terug te staan van besig-wees en aktiwiteite sodat diep oor ek, ons, werk en wêreld gedink kan word ter wille van ontwikkeling van selfbewussyn